👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق کودکان خیابانی (آسیب شناسی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق کودکان خیابانی (آسیب شناسی)

فهرست

طبقه بندي كودكان خياباني

الف – وضعيت سرپرستي

ب – طبقه بندي از حيث نوع زندگي خياباني

ج – طبقه بندي كودكان ا زلحاظ وضعيت سكونت خياباني

1- كارتن خوابها

2- اتوبوس خوابها

3- هتل خوابها

د- گروه هاي سني كودكان خياباني

1. گروه سني زير ده سا ل

2. گروه سني 10 تا 15 سال

3. گروه سني بالاي 15 سال

وضعيت كودكان خياباني در ايران و جهان

الف – مشكلات بهداشتي

ب – مشكلات اخلاقي

ج – آسيب هاي اجتماعي

د – اشتغال كودكان

ه – آموزش كودكان

عوامل مؤثر در گسترش پديده كودكان خياباني

راهكارها

مقدمه

يكي از آسيب هاي جدي كه جامعة‌ ما را تهديد مي كند گسترش روزافزون كودكان خياباني است كه به دلايل گوناگون بخشي يا همة‌اوقات خود را در خيابان ها سپري و عمدتاً از طريق تكدي ، بزهكاري و شغل هاي كاذب و فصلي امار معاش مي كنند . گرچه آمار دقيقي از تعداد اين كودكان در دسترس نيست ، آماري كه براساس جمع آوري بخشي از اين كودكان تهيه شده بيانگر اهميت و عمق اين فاجعة عظيم ملي است كه صرف نظر از مشكلات و مسائلي كه در حال حاضر ايجاد مي كند ، پيامدهاي ناگوارتري در آينده اي نه چندان دور براي جامعه در پي خواهد داشت.

طبق آمار رسمي فقط در سال 78 و نيمة‌ اول سال 79 حدود 7 هزار كودك خياباني را يكي از مراكز جمع آوري اين كودكان پذيرفته و نگهداري كرده است ، كودكاني كه از يك روز تا شش سال را در خيابان ها سپري كرده اند و حداقل سن آن ها 3 سال بوده است .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن پاورپوینت اپیدمیولوژی و ژنتیک سرطان مبانی نظری و پیشینه پژوهش معلوليت جسمي- حركتي و خلاقیت (فصل دوم) تحقیق تعريف و كاركرد سوبسيد تحقیق دلايل ترک تحصيل دانش‌آموزان و راهکارهاى جلوگيرى از آن