👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق نظام آموزشی پاکستان •

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق نظام آموزشی پاکستان •

• نظام آموزشی پاکستان

• تاريخچه و ساختار نظام آموزشي

o آموزش پيش دبستاني

o آموزش پايه

o آموزش ابتدايي

o آموزش متوسطه

o آموزش عالي

نظام آموزشي پاكستان

آموزش پيش دبستاني

مقطع آموزش پيش دبستاني در کشور پاکستان مدت زمان 6 ماه به طول انجاميده و از سن5سالگي آغاز مي گردد.گفتني است که کليه برنامه هاي آموزشي و مراقبتي مراکز آموزش پيش دبستاني کشور پاکستان به صورت اجباري و رايگان به کليه کودکان پاکستاني ارائه مي گردد.مهدكودك از جمله اولين مكان هاي آموزشي کشور پاکستان به شمار مي آيدكه كودكان را جهت آموزش و تربيت بدانجا مي سپارند. پس از مهدكودك دورة آمادگي است، اين مرحله از مراحل آموزش بمدت 1سال براي كودكاني كه قصد ورود به مقطع ابتدايي را دارند در كودكستانها ارائه مي گردد.گذراندن دوره آمادگي براي كودكان بين رده هاي سني 4 تا 5 سال كه قصد ورود به مقطع ابتدايي را دارند، الزامي است. چراکه والدين كودكان به هنگام ثبت نام کودکان خود در مدارس ابتدايي، ملزم به ارائه مدرك قبولي دوره آمادگي فرزند خود را مي باشند.هدف از گذراندن اين دوره ، آشنايي کودکان با دروس، ضوابط، شرايط مدرسه و همچنين تقويت و پرورش قابليت هاي فكري و روحي و اجتماعي آنان و نهايتا آماده سازي کودکان جهت ورود به مقطع آموزش ابتدايي است.

آموزش پايه

تحصيلات اجباري(آموزش پايه) بر5/10سال تحصيلي (مقاطع پيش دبستاني تا مقطع تکميلي متوسطه)مشتمل مي گردد.

آموزش ابتدايي

ساختار آموزش ابتدايي

نرخ معلمين زن تعداد كل معلمين نرخ دختران ثبت نامي تعداد كل کودکان ثبت نامي تعدادمدارس سال تحصيلي

84500 260900 3342000 10400000 110522 1990

92700 277800 3675000 10937000 114142 1991

94900 293500 3714000 10736000 112379 1992

69300 299000 4596000 12726000 130596 1993

109600 322000 5055000 13288000 134060 1994

114500 334000 5638000 14264000 139634 1995

109300 331000 5702000 14527000 143130 1996

112600 339500 6312000 15553000 150963 1997

برنامه هاي آموزشي

ازجمله مهمترين برنامه هاي آموزشي مقطع آموزش ابتدايي ميتوان به دروس زبان اول،زبان دوم، رياضيات،علوم اخلاقي واسلامي،فيزيك،علوم،هنر،علوم اجتماعي،زبان فارسي پشتو و فرهنگ پاكستاني،كار عملي و طرح درختي اشاره نمود. گفتني است که مدت زمان ارائه هفتگي دروس آموزشي مقطع ابتدايي بردوره هاي آموزشي5روزكاري كامل(4ساعت و40دقيقه طي 7جلسه آموزشي و نصف روزشامل 2ساعت و40 دقيقه طي 4 جلسه آموزشي)مشتمل مي گردد.گفتني است که مدت زمان ارائه هفتگي دروس آموزشي مقطع مقدماتي متوسطه بردوره هاي آموزشي5روزكاري كامل(5ساعت و 20دقيقه طي 7جلسه آموزشي و جلسات نصف روزه شامل 2ساعت و20 دقيقه طي 4 جلسه آموزشي) مشتمل مي گردد.كل دوره هاي هفتگي آموزشي بر 45 هفته آموزشي مشتمل مي گردد.

برنامه هاي آموزشي پايه بنا به پايه هاي تحصيلي

پايه هاي 4و 5 پايه3 پايه هاي 1و2 ماده درسي پايه

تعداد ساعات هفتگي تعداد جلسات هفتگي تعداد ساعات هفتگي تعداد جلسات هفتگي تعداد ساعات هفتگي تعداد جلسات هفتگي ساعات هفتگي

4 6 - - - - زبان اول

- - 2 3 2 9 شنيدن و صحبت كردن

- - 6 9 8 12 خواندن

- - 4 6 4 6 نوشتن

4 6 4 6 - - زبان دوم

6 4 4 6 6 9 رياضيات

6 4 2 3 20/1 2 علوم اسلامي

3 2 2 3 2 3 تربيت بدني

5 20/3 - - - - علوم

4 40/3 - - - - علوم اجتماعي وفرهنگ پاكستاني

3 2 - - - - علوم هنري

👇محصولات تصادفی👇

مطالعات و رساله معماري طراحی سراي دوستي (مركز كودكان خياباني) تحقیق بررسی تأثیر التزام عملي به اعتقادات ديني بر کاهش اضطراب بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس مروري بر حسابداري منابع انساني