👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله کوتاه سود ناخالص

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله کوتاه سود ناخالص

سود ناخالص :

تعريف : آنچه پس از پرداخت قيمت فروش كالاي كارخانه ، از فروش باقي مي ماند . براي بدست آوردن تفاوت سود ناخالص ، سود ناخالص به صورت درصد بيان مي شود . براي مثال ، اگر يك شركت 25 هزار دلار در فروش خود دريافت كند و بهاي فروش اجناس آن 20 هزار دلار باشد ، تفاوت سود ناخالص احتمالاً برابر با 25 هزار دلار منهاي 20 هزار دلار خواهد بود كه به صورت 25 هزار دلار يا 20 درصد بيان شده است . اساساً ، 20 درصد تفاوت سود ناخالص براي هر دلار توليد است . سود ناخالص يا سود فروش يا سود عملكرد ناخالص ، تفاوت بين در آمد و سود ساخت يك محصول يا ارائه خدمات قبل از كسر هزينه ثابت عمومي ، مقرري كارگران ، ماليات و پرداخت بهره هاست . به طور كلي اگر هزينه هاي غير مستقيم يا ناخالص را ناديده بگيريم ، سود معامله مشخص مي شود .

در آمد است كه كسريهاي سود بوجود آمده از توليد آن در آمد را تعيين مي كند . براي يك خرده فروش ، ود ناخالص سر رسيد مغازه منهاي بهاي فروش اجناس است . براي يك كارخانه دار ، سودهاي سر راست ، سود مواد و مواد مصرفي ديگر به كار گرفته شده در ساخت محصول سود ناخالص است . براي مثال ، سود الكتريسيته براي به كار انداختن يك ماشين اغلب سود سر راست يا مستقيم است . در صورتيكه سود روشن كردن اتاق ماشين ، هزينه ثابت عمومي است . سودهاي مقرري كارگران هم سود مستقيم است ، اگر به نيروي كار سود واحدي براي هر مورد ساخته شده داده شود . به اين دليل ، صنايع خدماتي كه خدمات خود را در واحدهاي زماني مي فروشند اغلب سود زمان بدست آمدن بها را به عنوان سود مستقيم محسوب مي كنند . سود ناخالص راهنماي مهمي براي سودمندي است ، اما خيلي از مشاغل كوچك شكست مي خورند چون تقاضاي منظمي براي بدست آوردن سودهاي ثابت شغل خود را ناديده مي گيرند .

سودهاي غير مستقيم زماني در نظر گرفته مي شود كه حساب سود خالص ، راهنماي مهم ديگر براي سودمندي وجود داشته باشد .آنچه از فروشها بعد از اينكه يك شركت بهاي فروش اجناس را پرداخت ، باقي بماند سود ناخالص است . براي بدست آوردن تفاوت سود ناخالص ، سود ناخالص را با فروش تقسيم مي كنند و سود ناخالص به صورت درصد بيان مي شود . براي مثال ، اگر يك شركت 25 هزار لار در فروش خود دريافت كند و بهاي فروش اجناس آن 20 هزار دلار باشد ، تفاوت سود ناخالص احتمالاً برابر با 25 هزار دلار منهاي 20 هزار دلار خواهد بود كه به صورت 25 هزار دلار يا 20 درصد مشخص شده است . اساساً 20 درصد تفاوت سود ناخالص براي هر دلار

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مالیات بر واردات کالا در تجارت بین الملل پاورپوینت معماری خانه موسیقی تحقیق در مورد تبخیر تحقیق قرآن و علم الهی تحقیق كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نريان